Menu

Wyszukiwanie

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Na podstawie KPK oraz Synodu Archidiecezji Przemyskiej.

 

§ 1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.

§ 2. Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

§ 3. W skład rady wchodzą z urzędu: proboszcz. jako jej przewodniczący, rektorzy kościołów, wikariusze, katecheci oraz odpowiedni przełożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

§ 4. Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.

§ 5. Zaleca się, aby doświadczenie członków zespołów synodalnych oraz innych grup zamykających swoją działalność (np. komitet budowy kościoła) zostało wykorzystane w pracy rad parafialnych.

§ 6. Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii, dziesięć do trzydziestu osób. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.

§ 7. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza.

§ 8. Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej mogą otrzymać nominację, którą podpisuje proboszcz i aprobuje dziekan.

§ 9 -§ 12 – dotyczą wręczania nominacji i ogłoszenia składu Rady Parafialnej

§ 13. Kadencja rady trwa pięć lat. Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu. pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.

§ 14. Gdy członek rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji. W okolicznościach nad zwyczajnych proboszcz może odwołać członka rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.

§ 15. W wyjątkowych sytuacjach biskup diecezjalny może zalecić rozwiązanie rady i powołanie jej w nowym składzie.

§ 16.Członkowie rady mogą być powoływani najwyżej na kolejne trzy kadencje.

§ 17. Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona § 7.

§ 18. Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego proboszcza.

§ 19. Posiedzenia rady duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku (np. luty, wrzesień), ze względu na potrzebę zaprogramowania działań i przyjęcia sprawozdania z ich przebiegu.

§ 20. Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz. lub w wyjątkowych wypadkach wikariusz na podstawie specjalnego upoważnienia proboszcza.

§ 21. Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami oraz niektórymi członkami rady, ustala termin spotkania oraz porządek obrad. w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski.

§ 22. Wszyscy członkowie powinni być powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzień przed terminem.

§ 23. Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera się sekretarza, który pro wadzi księgę protokołów przechowywaną w kancelarii parafialnej. Księgę tę przedstawia się podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

§ 24. Podczas posiedzeń każdy z uczestników rady winien mieć możliwość swobodnego wypowiedzenia się na tematy ustalone w porządku obrad.

§ 25. Kwestie wątpliwe mogą być poddane głosowaniu rady. We wszystkich sprawach personalnych, np. zatrudnienie lub zwolnienie pracowników kościelnych, itp., głosowanie jest tajne.

§ 26. Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decyzje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospodarczym wymiarze

§ 27.Głosowanie wskazuje na myśl i wolę większości, której proboszcz, bez poważnej przyczyny, nie powinien lekceważyć, ale ze względu na doradczy charakter rady uchwały nie wiążą proboszcza w podejmowaniu decyzji.

§ 28.Po zakończeniu roku kalendarzowego proboszcz przedstawia radzie (lub jej sekcji do spraw ekonomicznych) księgę kasową, w której dwóch członków składa swoje podpisy.

§ 29. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady może być powodem odwołania członka nieobecność jej składu.

§ 30. Różnice stanowisk pomiędzy proboszczem a członkami rady rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, zaś ordynariusz jako instancja wyższa.

 

W naszej parafii również dokonamy wyboru nowych rad parafialnej i kościelnych. W niedzielę 3 lutego we wszystkich kościołach będziemy wrzucać do skrzynek przygotowane w domu kartki z kandydatami na radnych a tydzień później 10 lutego wychodząc z kościoła na przygotowanych kartach do głosowania będziemy oddawać głos na wybranego kandydata.

W Krasiczynie będą wybierali mieszkańcy Śliwnicy, Krasiczyna i Górnej Dybawki, w Tarnawcach mieszkańcy dolnej Dybawki i Tarnawiec a pozostałe miejscowości u siebie. Oczywiście każdy parafianin może zagłosować w dowolnym kościele. W każdym kościele powołana zostanie Rada Kościoła (5 – ciu członków z wyboru – 5 - ciu z nominacji proboszcza). Do Rady parafii wejdzie po dwóch z każdej Rady Kościoła mający największą ilość głosów i wybrany przez nią przewodniczący oraz członkowie z nominacji proboszcza do Rady Parafii.


Msze Święte

Niedziele i Uroczystości


KRASICZYN

godz. 8.00, 11.00, 17.00

KORYTNIKI

godz. 9.30

MIELNÓW

godz. 9.30

CHOŁOWICE

godz. 8.30

 

Dni powszednie


KRASICZYN

godz. 17.30

KORYTNIKI

piątek godz. 17.00

MIELNÓW

piatek godz. 16.00

CHOŁOWICE

piątek godz. 16.00

Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna codziennie w godzinach: 18.30 - 19.00


W sprawach związanych z pogrzebem - w każdej chwili.

Święta

Piątek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
2966487